1. ورود حیوانات به هتل ممنوع می باشد.

2. رعایت کلیه شئونات اسلامی و مقررات هتل آپارتمان ونوس الزامی می باشد.

3. همراه داشتن مدارک سجلی و اوراق شناسایی عکس دار در زمان مراجعه به هتل الزامی می باشد.

4. در صورت عدم مراجعه مسافر در زمان رزرو، اتاق برای مسافر خالی نگاه داشته شده و هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.

5. ساعت ورود به هتل ملاک محاسبه نبوده و ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 14 ظهر و تحویل اتاق بعد از ساعت 12 می باشد.

6. در صورت اقامتافراد بیشتر از ظرفیت مشخص شده در هر اتاق، شامل پرداخت هزینه نفر اضافه بوده و منوط به دریافت سرویس کامل می باشد.

7. هتل در خصوص جهت، طبقه، رنگ و طرح اتاق هیچگونه مسئولیتی ندارد و شماره اتاق هنگام ورود میهمان به هتل توسط پذیرش تعیین می شود.

8. در صورتیکه میهمان قبل از ساعت 14 مراجعه نماید ، هتل وظیفه ای در قبال ارائه اتاق نخواهد داشت و تنها در صورت امکان و خالی بودن اتاق میتواند همکاری لازم را داشته باشد.

9. در صورت درخواست میهمان جهت افزایش زمان اقامت تا ساعت 16 ، معادل 15% و تا ساعت 20 معادل 50% اخذ می گردد و پس از آن هزینه کامل اقامت یک شب از میهمان دریافت می گردد.

10. میهمان موظف است در پایان اقامت رزرو شده نسبت به تخلیه اتاق در ساعت مشخص شده توسط هتل اقدام نماید و در صورت تمایل به تمدید، با هماهنگی و توافق پذیرش هتل ممکن خواهد بود.

11. شرط استفاده از اتاق مشترک و یا سوئیت آپارتمان و یا اتاقهای کانکت داشتن محرمیت مطابق با شرع مقدس اسلام می باشد و ارایه مدارک لازم جهت اثبات محرمیت در زمان مراحعه به هتل الزامی است.

12. قطعی بودن رزرو و شرایط رزرو شده صرفا به واچر ( تاییدیه رزرو ) مستند خواهد بودو شرایطی غیر از این رسمیت نخواهد داشت در صورتی که در تاییدیه رزرو موارد درخواست شده شما ذکر نشده است فورا پیگیری نمایید.